I.            Všeobecné ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb Junior univerzity (dále jen poskytovatel) a osoby, která se přihlásí na placený program (dále jen klient).

II.            Identifikační údaje poskytovatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

III.            Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci programů Junior univerzity služby – volnočasové vzdělávání formou pravidelných a jednorázových výchovných, vzdělávacích a zájmových programů typu:

kroužky, přednášky, workshopy, exkurze, soutěže, expedice, besedy, online programy, komentovaná ukázky, samostudium, vědecké projekty, laboratorní práce, víkendové dílny.

Programy mohou být placené i neplacené.

IV.            Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká registrací klienta na webu Junior univerzity a přihlášením na placený program, u kterého je vždy uvedena cena. Po uskutečnění platby se na klienta vztahují storno podmínky uvedené dále.

V.            Způsob platby

Klient je povinen zaplatit cenu do 3 dnů od přihlášení na placený program, nejpozději však 24 hod před zahájením programu. V případě nezaplacení jej systém automaticky z programu odhlásí.

Platba se provádí přes Elektronický platební systém VŠB-TUO (EPS) prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Ke každé platbě je přiřazen unikátní ID kód, podle kterého je možné platbu identifikovat.

VI.            Překážky na straně klienta

V případě neuhrazení placeného programu ve stanoveném termínu vztah mezi poskytovatelem a klientem zaniká, tedy včasná úhrada celé částky je rozvazovací podmínkou smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem, vzniklého na základě přihlášení se na program.

Nemůže-li se klient zúčastnit placeného programu, na který je přihlášen a který zaplatil, oznámí tuto skutečnost poskytovateli na e-mail junioruniverzita@vsb.cz, není-li u konkrétního programu uvedeno jinak. Takové oznámení bez ohledu na to, jak bylo nazváno, považují obě smluvní strany za odstoupení od smlouvy ze strany klienta.

VII.            Překážky na straně poskytovatele

Poskytovatel může v podmínkách konkrétního placeného programu stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn tento placený program zrušit.  Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení tohoto placeného programu.

Poskytovatel může placený program zrušit i z jiných objektivních důvodů, např. lektor placeného programu nemůže program vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu. O skutečnosti zrušení placeného programu poskytovatel neprodleně informuje klienta.

Takovéto zrušení placeného programu ze strany poskytovatele se považuje za odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. Klient má v takovém případě právo na vrácení platby ve výši 100% zaplacené ceny.

VIII.            Storno podmínky

Storno poplatky platí klient v případě ukončení smlouvy ze strany klienta a stanovují se následovně: 

  • v době delší než 7 dnů před konáním placeného programu vrací VŠB-TUO 100% z ceny za placený program, tedy VŠB-TUO má nárok na smluvní pokutu ve výši 0% ceny
  • v době 7-2 dny před zahájením placeného programu vrací VŠB-TUO 50% z ceny za placený program, tedy VŠB-TUO má nárok na smluvní pokutu ve výši 50% ceny
  • v době 2-0 dnů před zahájením placeného programu vrací VŠB-TUO 0% z ceny za placený program, tedy VŠB-TUO má nárok na smluvní pokutu ve výši 100% ceny

Poskytovatel může v podmínkách placeného programu stanovit storno podmínky odlišně.

V takovém případě platí pro konkrétní placený program tyto odlišné podmínky.

S těmito storno podmínkami je klient vždy seznámen před provedením platby placeného programu a platbou je akceptuje.

IX.            Dodání služby a podmínky účasti

Dodavatel se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták…)

S těmito podmínkami byl klient seznámen před vznikem smluvního vztahu a přihlášením na placený program podle bodu IV. je vzal na vědomí.

Poskytovatel dále stanoví další podmínky konání placeného programu (vnitřní řád, řád laboratoří, bezpečnostní pokyny apod.) se kterými seznámí klienta před zahájením programu. Nesdělí.li je klientovi před platbou, a nechce-li je klient akceptovat, může klient od smlouvy odstoupit, a má při tom nárok na vrácení plně zaplacené ceny za program.

V případě nedodržování těchto podmínek ze strany klienta může poskytovatel ukončit smluvní vztah i před ukončením placeného programu. V tomto případě klientovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X.            Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je správcem osobních údajů, které zpracovává z důvodu plnění smlouvy uzavřené dle těchto smluvních podmínek.

Jedná se o tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení studenta Junior univerzity

Datum narození

E-mail, telefon

Navštěvovaná vzdělávací instituce

Jméno a příjmení zákonného zástupce (u studentů do 15 let)

E-mail, telefon zákonného zástupce

Na programech pořizuje poskytovatel obrazové a zvukové záznamy všech účastníků aktivit Junior univerzity. Tyto záznamy jsou určeny zejména pro prezentaci a informování o aktivitách: na webových stránkách školy, sociálních sítích a médiích, na uložišti pro archív volnočasových aktivit.

Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění poskytnutých údajů a na výmaz.

Osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy.

XI.            Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí poskytovatel klientovi platbu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle bodu VIII. těchto smluvních podmínek.

Vratku provede poskytovatel stejným způsobem, jakým platbu nabyl pomocí Elektronického platebního systému VŠB-TUO.

V případě, že za klienta platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany.

XII.            Reklamace služeb

V případě, že rozsah služeb v rámci programu neodpovídá smluvním podmínkám nebo platným legislativním normám, vzniká klientovi právo reklamace.

Klient je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána účinná náprava.

Reklamaci je možno provést osobně či elektronicky na e-mail junioruniverzita@vsb.cz.

Poskytovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany klienta, nebo klientovi sdělit, že reklamaci nepovažuje za důvodnou. Smluvní strany výslovně sjednaly, že toto sdělení je možné učinit i elektronicky z emailové adresy junioruniverzita@vsb.cz na emailovou adresu klienta, z níž byla reklamace zaslána.

XIII.            Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti RENOMIA, a. s., Sokolská třída 26a, 702 00 Ostrava

XIV.            Vyšší moc

V případě předčasného ukončení aktivity, či kroužku z důvodu zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky a ani klient vůči poskytovateli. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení zaplacené ceny či poměrné části zaplacené za program.

Za vyšší moc se považují zejména války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, živelné katastrofy a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele dané změnou legislativy, či nařízení orgánů regulujících provoz poskytovatele.

XV.            Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. 8. 2023 a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek.

Podmínky si také můžete stáhnou jako soubor .pdf: Všeobecné smluvní podmínky

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem počítači a pomáhají nám k lepší uživatelské zkušenosti na našich stránkách. Cookies používáme k personalizaci obsahu stránek a reklam, poskytování funkcí sociálních sítí a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních sítí, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Ze zákona můžeme na vašem zařízení ukládat pouze soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme vaše svolení. Budeme vděční, když nám ho poskytnete a pomůžete nám tak naše stránky a služby zlepšovat. Svůj souhlas s používáním cookies na našem webu můžete samozřejmě kdykoliv změnit nebo odvolat.

Jednotlivé souhlasy
Nezbytné cookies

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit webové stránky použitelnými tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

Statistické cookies

Statistické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Marketingové cookies

Marketingové cookies shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.